Δευτέρα - Παρασκευή - 8:00 - 14:00

Νέα Ανακοινώσεις

Νέα Ανακοινώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ"

Αριθ. Πρωτ.: 723/2023

CPV: 75131100-4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους Μυκηνών προκηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό

κάτω τωνορίων με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/ΦΕΚ Ά 114/8-6-2006 & το Ν.4412/2016 (Ά 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε καιισχύεικαι με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου, για τηνΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αριθμό: 189657, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση: www.kekpaa.grκαθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Μυκηνών στη διεύθυνση: www.newargos.gr, όπου τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση. Η προκήρυξη (περίληψη της ΑναλυτικήςΔιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 τουΝ.3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/04/2023, ημέρα Τρίτη και ώραλήξης των προσφορών η 15.00 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήςαποσφράγισηςτων προσφορών ορίζεται η 19/04/2023, ημέρα Τετάρτη.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσαςσύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεωνοικονομικώνφορέων, τα μέλη αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους2.529,60 €, με ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 8 μήνες.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Νομικό Πρόσωπο ΔημοσίουΔικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους Μυκηνών».

Ο Πρόεδρος

Δελής Νικόλαος